BẢN ĐỒ
DỊCH VỤ THỪA PHÁT LẠI
Căn cứ Điều 25, NĐ 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn số 415/ BTP-TCTHA, Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng có quyền lập vi bằng các sự kiện, hành vi tại thành phố Hải Phòng, không kể thời gian, địa điểm...